Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Състезания и конкурси


Подобно на изложенията това са масови прояви, на които участниците представят на определено място и в продължение на определен период резултатите от своята работа, своите проекти, своите продукти и/или услуги. Характерно за проявите от този вид е наличието на жури или регламент, които определят победител. Това се отнася както за научните (обикновено за младежи – ученици и/или студенти), така и за спортните състезания. Спечелването на състезанието или на награди от него е основната цел и мотивация на участниците.

Спортните състезания са по определен вид (или няколко свързани вида) спорт, докато научните състезания или конкурси са по теми, определени от организатора. Примери са:

 • отборни или индивидуални състезания – както научни, така и спортни
 • конкурси за най-добра творба в определена област или по определена тема (например литературен или художествен конкурс, конкурс на проекти от определена научна дисциплина)
 • турнири – спортни или научни, индивидуални или отборни
 • спортни прояви – индивидуални или отборни
 • научни панаири – участниците показват резултатите от работата си по научни проекти
 • постер сесии – участниците показват резултатите от работата си по научни проекти
 • виртуални или он-лайн конкурси – както по-горе, но цялостното участие става на сайта на организатора, като журито и публиката разглеждат проектите он-лайн

Общото на тези прояви е, че участниците са много и те се състезават помежду си, за да спечелят състезанието (при определен регламент) или да убедят журито и публиката в своите качества. Участниците се представят в резюме в общите материали, изготвяни от организатора, но могат да раздават и свои собствени материали на членовете на журито или на зрителите, които проявяват интерес към работата им.

При научните състезания обикновено всички участници разполагат със стандартни по размер щандове, на които могат да разположат подготвените от тях промоционални материали и/или демонстрационни модели.

При този вид изяви може да се използват видеоклипове, компютърна анимация, презентации „на живо“, рекламни и промоционални материали за раздаване – повечето печатни, но също и на преносим носител – CD-та, DVD-та и/или флаш-памети. Интернет също дава възможност за подробно представяне на работата на участника, но това има по-съществено значение най-вече при появяващите се напоследък виртуални или он-лайн конкурси, при които основната среда на представянето и участието е Световната мрежа.

Материали на участниците по носител и начин за разпространение

Материалите, разгледани в настоящия раздел, се отнасят до участниците в научни състезания и конкурси, а не до организаторите. Материалите, подготвяни от последните, се разглеждат по-долу.

Възможните аудио-визуални методи за въздействие върху публиката се определят от размерите и разположението на щанда, както и от допълнително заявените от участника услуги. Те включват постери за разполагане по стените на щанда на участника, материали за раздаване, реални или демонстрационни модели на представяните процеси или продукти, видеоматериали, прожектирани върху компютърен екран или върху стената на щанда.

В зависимост от носителя материалите, подготвяни за едно научно състезание, могат да бъдат:

Вид на материала Примери Начин на разпространение
печатни материали плакати, листовки, статии, визитни картички раздаване „на ръка“, разпращане по е-поща
е-материали pdf-/текстов файл е-поща, качване на Интернет страница/сайт
мултимедия изпълним файл (файлове) е-поща, раздаване на CD-та/DVD-та, качване на Интернет страница/сайт
интернет страници (сайт) html файлове на определен Интернет адрес (URL) качване на Интернет сайт и посочване/изпращане на линка за сваляне/разглеждане от Интернет

Общи материали на организаторите

Общите промоционални материали на състезанието или конкурса са тези, които се изготвят от организаторите.

Общо за всички подобни материали е, че те могат да се обмислят и изготвят предварително, след като са известни общите параметри като тема (теми), времетраене, място на провеждане и дати на проявата.

Примери на общи промоционални материали са:

 • Промоционални постери. Съдържат художествена елементи, лога на организатори и/или спонсори, заглавие на проявата, датите и мястото на провеждане. Също контактна информация, крайни срокове, ключови участия. Могат да се създадат електронни версии, ако това се изисква от възприетата схема на разпространение.
 • Листовки, съдържащи заглавието, описание на проявата, място на провеждане, дати, крайни срокове, контактна информация.
 • Промоционални предмети като папки, тефтери, писалки, моливи, джаджи.
 • Публикации в традиционни или електронни периодични издания, съдържащи заглавието, описание на проявата, място на провеждане, дати, крайни срокове, контактна информация.

Общите материали, изготвяни от организаторите, които са обвързани с конкретните участия от друга страна, често са готови на много по-късен етап, след изтичането на сроковете за регистрация. Ето няколко примера:

 • Програма на проявата: листовка, брошура или постер, в зависимост от размера на проявата.
 • Карта на изложбената площ: листовка, брошура или постер, показващ разположението на щандовете на участниците в изложбената зала.
 • Индивидуални поименни баджове за регистрираните участници в проявата
 • Каталог с резюмета. Често организаторите на проявата издават специален каталог на участниците в нея, който съдържа резюметата на участващите проекти.

При този вид прояви има и материали, изготвяни от организаторите, които се подготвят чак след като са ясни резултатите от гласуването на журито и публиката. Такива са различните видове купи, плакети, флагове и грамоти за наградените, които носят имената на съответно класираните участници.

При различните видове състезания организаторите могат да издават ежедневен бюлетин с текущи резултати, анализи и интервюта с участници.

Промоционални материали, изготвяни от участниците

Като правило, при състезанията грижата за създаването и разпространението на материалите за раздаване е на самите участници.

 • Промоционални постери. Съдържат художествени елементи, лога на организатори и спонсори, заглавието на проявата, датите и мястото на провеждане. Могат да се създадат електронни версии, ако това се изисква от възприетата схема на разпространение.
 • Листовки, съдържащи заглавието, описание на проекта, място на провеждане на изложението, дати, контактна информация.
 • Брошури със статии, които представят проекта на участниците в разширена форма.
 • Визитни картички за раздаване.
 • Демонстрационни модели, помагащи за визуализацията на резултатите от проекта.
 • Компютърно видео и/или анимации.

Е-материали, мултимедия и Интернет

Всичките печатни материали, посочени по-горе, могат да се дублират като е-материали (например PDF- или текстови файлове), които да се разпространяват по е-поща или да се качат на сайта на проявата/участника.

Все по-често срещано е подготовката на една или повече специални Интернет страници или, макар и по-рядко, на нарочен Интернет сайт.

При появилите се напоследък виртуални състезания главното и единствено представяне на участниците е с е-материали и на сайта на виртуалното изложение.

Предполагаемо разпространение (тиражи)

При изложенията предполагаемото разпространение на материалите (съответно предполагаемите посещения на специализираната страница/сайт или свалянията на е-материалите; тиражите на печатните материали) е най-често в зависимост от мащаба на проявата и очакваната посещаемост. Обикновено той е от порядъка на няколко десетки, като при особено ефектно представяне може да достигне около сто.

Top