Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация

E-материали

Все по-дълъг става списъкът на материалите, които се изготвят и разпространяват като електронни документи, без изобщо да се печатат (е-материали).

Много са предимствата на е-материалите: от чисто икономически – по-малки разходи за печат и разпространение, през по-бързата доставка, както поради съкращаване на технологичния цикъл, така и поради използване на незабавната доставка по е-поща или чрез Интернет, до далеч достигащите екологични последици като опазване на дървесината и природната среда.

Многобройни са примерите на е-материали, които почти изцяло заменят класическите:

  • фирмена и проектна кореспонденция, съобщения, информационни и рекламни материали, техническа документация
  • представяния на фирми, проекти, продукти и услуги
  • електронни книги, списания, бюлетини, каталози
  • електронни регистрации, разплащания и е-търговия
Е-материалите са по-евтини

В класическия технологичен цикъл за подготовката на един материал за печат има два вида разходи – тези за измислянето, изработката и подготовката на материала и тези за размножаването му в необходимия тираж. Обикновено, като се изключат най-малките тиражи, когато се печатат само една или две бройки от даден материал, разходите за размножаване, съхраняване и обработка са големи. Именно това са разходите, които при е-материалите отпадат, защото размножаването и съхраняването им е практически безплатно. Това е главният фактор, който ги прави по-евтини.

Бързо и евтино разпространение

След като един материал е отпечатан, на дневен ред идва въпросът с разпространението му. Разпращането по поща е свързано с опаковане, адресиране, пощенски разходи, които често са не по-малки от самите разходи за печат. Това са разходи, които при е-материалите отпадат, защото разпращането по е-поща е практически безплатно.

Извън икономическата страна на нещата, времето за доставка на материалите по пощата се измерва като минимум с дни, докато доставката по Интернет е практически незабавна.

Е-материалите са "зелени"

Ежегодно световната икономика, фирмите и администрацията изразходват огромни количества хартия за печат. Нарастващото използване на е-материали намалява или поне забавя темповете на изразходване на хартия, като по този начин намалява използването на дървесина. Така се спасяват горите, които са жизнено важни за околната среда.

Е-материалите стимулират въображението

Е-материалите предоставят на дизайнера и автора практически неограничени възможности в аудио-визуалната област. Излизането на дизайна от плоскостта на класическия печатен материал стимулира въображението за използване на нови методи за въздействие, невъзможни преди.

Мултимедия и интерактивност

Съществена разлика на е-материалите от класическия печатен материал са мултимедийните възможности и интерактивността, която при класическите материали отсъства. Включването на читателя/зрителя в процеса на авторството на материала дава нови възможности, пълноценното използване на които предстои.

>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2012. Всички права запазени.