Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Изложения и подобни прояви


Това са масови прояви (понякога под формата на състезание), на които участниците представят на определено място и в продължение на определен период резултатите от своята работа, своите проекти, своите продукти и/или услуги. Проявите от този вид може да са отворени за широката публика или ограничени до по-тесен професионален кръг посетители (например търговско изложение за участници от определена индустрия). Целта на участниците, в зависимост от конкретния вид на проявата, може да бъде осъществяване на продажби, на търговски или професионални контакти, намиране на финансиране или сътрудничество, спечелване на награди (когато има състезателен елемент).

Изложенията може да са широкопрофилни или най-често да са подчинени на предварително определена тема. Те имат много разновидности, известни с различни имена. Примери са:

 • изложения
 • изложби
 • (научни) панаири
 • постер сесии
 • Интернет презентации
 • виртуални или он-лайн изложения

Общото за всички тези прояви е, че участниците са много и те се състезават на първо място, за да завоюват вниманието на публиката. Второ и не по-малко важно е да направят запомнящо се представяне. И в двата случая е от съществено значение представянето да бъде „на ниво“ и зрителите, които са били привлечени от участника, да получат от предварително подготвените материали за раздаване, което да им даде възможност да запомнят представянето.

При изложенията обикновено участниците плащат за щанд или изложбена площ, както и за услугите, които ползват на мястото на провеждането.

При този вид изяви може да се използват видеоклипове, презентации „на живо“, рекламни и промоционални материали за раздаване – повечето печатни, но също и на преносим носител – CD-та, DVD-та и/или флаш-памети. Сайт на Интернет също е възможност за подробно представяне на работата на участника, но той има по-съществено значение най-вече при появяващите се напоследък виртуални или он-лайн изложения, при които основната среда на представянето и участието е Световната мрежа.

Материали на участниците по носител и начин за разпространение

Материалите, разгледани в настоящия раздел, се отнасят до участниците в изложението, а не до организаторите. Материалите, подготвяни от последните, се разглеждат по-долу.

Възможните аудио-визуални методи за въздействие върху публиката се определят от размерите и разположението на щанда, както и от допълнително заявените от участника услуги. Те включват постери за разполагане по стените на щанда на участника, материали за раздаване, реални или демонстрационни модели на представяните процеси или продукти, видеоматериали, прожектирани върху голям екран или върху стената на щанда. Често участниците в изложенията насърчават зрителите да се регистрират при тях, оставяйки контактна информация и електронни адреси, за да им бъде изпратена допълнителна информация по интересуващите ги въпроси.

В зависимост от носителя материалите, подготвяни за едно изложение, могат да бъдат:

Вид на материала Примери Начин на разпространение
печатни материали плакати, листовки, брошури, каталози, визитни картички, покани раздаване „на ръка“, разпращане по е-поща
е-материали pdf-/текстов файл е-поща, качване на Интернет страница/сайт
мултимедия изпълним файл (файлове) е-поща, раздаване на CD-та/DVD-та, качване на Интернет страница/сайт
интернет страници (сайт) html файлове на определен Интернет адрес (URL) качване на Интернет сайт и посочване/изпращане на линка за сваляне/разглеждане от Интернет

Общи материали на изложението

Общите промоционални материали на изложението са тези, които се изготвят от организаторите.

Общо за всички подобни материали е, че те могат да се обмислят и изготвят предварително, след като са станали известни общите параметри като тема (теми), времетраене, място на провеждане и дати на проявата.

Примери на общи промоционални материали са:

 • Промоционални постери. Съдържат художествена стойност, лога на организатори и/или спонсори, заглавието на проявата, датите и мястото на провеждане. Също контактна информация, крайни срокове, ключови участия. Могат да се създадат електронни версии, ако това се изисква от възприетата схема на разпространение.
 • Листовки, съдържащи заглавието, описание на проявата, място на провеждане, дати, крайни срокове, контактна информация.
 • Специални папки за проявата с джобове и заредени с промоционални материали. Върху тях са посочени заглавието, лога, художествени материали, дати и място на проявата.
 • Промоционални предмети като тефтери, писалки, моливи, джаджи.
 • Публикации в традиционни или електронни периодични издания, съдържащи заглавието, описание на проявата, място на провеждане, дати, крайни срокове, контактна информация.

От друга страна изготвяните от организаторите общи материали, които са обвързани с конкретните участия, често са готови на много по-късен етап – след изтичането на сроковете за регистрация и поемането на финансови ангажименти от участниците. Ето няколко примера:

 • Програма на проявата: листовка, брошура или постер, в зависимост от размера на проявата.
 • Карта на изложбената площ: листовка, брошура или постер, показващ разположението на щандовете на участниците в изложбената зала.
 • Индивидуални поименни баджове за регистрираните участници в проявата
 • Каталог на изложителите. Често организаторите на проявата издават специален каталог на участниците в нея, който може да се раздава безплатно на зрителите, закупили входен билет, или да се продава намясто. Срещу допълнително заплащане изложителите получават по-разширено представяне в каталога на изложението.

Промоционални материали, изготвяни от участниците

Като правило при изложенията грижата за създаването и разпространението на материалите за раздаване е на самите участници. Такива са:

 • Промоционални постери. Съдържат художествена стойност, лога на организатори, спонсори и/или фирмата/проекта, заглавието на проявата, датите и мястото на провеждане. Могат да се създадат електронни версии, ако това се изисква от възприетата схема на разпространение.
 • Листовки, съдържащи заглавието, описание на проекта, място на провеждане на изложението, дати, контактна фирмена/проектна информация.
 • Папки на проекта/фирмата, заредени с промоционални материали. Върху тях са разположени заглавието, лога, художествени елементи, дати и място на проявата, контактна информация за проекта/фирмата.
 • Промоционални предмети за проекта/фирмата, като тефтери, писалки, моливи, джаджи.
 • Публикации в традиционни или електронни периодични издания, съдържащи заглавието, описание на проекта, място на провеждане на проявата, дати, контактна фирмена/проектна информация.

Е-материали, мултимедия и Интернет

Всичките печатни материали, посочени по-горе, могат да се дублират като е-материали (например PDF- или текстови файлове), които да се разпространяват по е-поща или да се качат на сайта на проявата/участника. Това е особено подходящо за материалите, непостъпили до изтичането на технологично възможния краен срок за включване в каталога.

Все по-често срещано е подготовката на една или повече специални Интернет страници (например на сайта на фирмата/проекта) или, макар и по-рядко, на нарочен Интернет сайт.

При появилите се напоследък виртуални изложения главното и единствено представяне на участниците е с е-материали и на сайта на виртуалното изложение.

Предполагаемо разпространение (тиражи)

При изложенията предполагаемото разпространение на материалите (съответно предполагаемите посещения на специализираната страница/сайт или свалянията на е-материалите; тиражите на печатните материали) е най-често в зависимост от мащаба на проявата и очакваната посещаемост. Той може да бъде от порядъка на няколко десетки при компактните прояви за ограничена публика, но по-често бройките (тиражите), които се достигат, са от няколкостотин до хиляда.

Top