Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Общи условия на „Ад Хок“


Условия за ползването на този сайт

Въпреки че се полагат всички усилия информацията на този уеб сайт да се поддържа в актуално състояние, „Ад Хок“ не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея. Насрочени събития подлежат на отмяна, промяна или замяна с кратко предизвестие, общите цени и/или финансови условия, както и предлаганите продукти и/или услуги също могат да се променят, като информацията за всички тези промени може да не се публикува на настоящия сайт. „Ад Хок“ не носи също отговорност, ако настоящият сайт временно е недостъпен, бъде преместен на друг домейн или сървър или поддържането му бъде прекратено.

Намерението ни е поддържането на настоящия сайт да бъде допълнителна услуга за бъдещите и настоящи наши клиенти и обществеността като цяло. При все това, този сайт и съдържащата се в него информация нямат за цел да заменят офиса на „Ад Хок“ или контактите с нейните служители и/или представители. Без изрично потвърждение от служител или представител на „Ад Хок“ потребителят носи изцяло риска от използването на този уеб сайт и на информацията, съдържаща се в него.

Ограничение на отговорността

Независимо от постоянните усилия за поддържане и подобряване на качеството на продуктите и/или услугите, предлагани от „Ад Хок“, са възможни дефекти, недостатъци, грешки и пропуски в материали и/или изработка от страна на фирма „Ад Хок“, нейните служители или представители. Нашето желание и готовност е да бъдат поправени всички установени пропуски в работата, независимо от това дали тези пропуски са неумишлени или умишлени, дали са допуснати поради незнание или небрежност, както и дали вината за това е на „Ад Хок“ или на клиента (съответно на техни служители и/или представители).

Заедно с очевидните пропуски в изпълнение съществуват и такива, които не могат да бъдат открити незабавно. Поради това общите условия на „Ад Хок“ предвиждат двуседмичен срок, в който е възможно да се констатират неочевидни дефекти, грешки и/или пропуски. Непостъпването на възражение от страна на клиента в рамките на този двуседмичен срок се смята за мълчаливо одобрение на работата и последващите възражения на клиента не пораждат правни задължения за „Ад Хок“. При установяване в предвидения двуседмичен срок на пропуск, допуснат от „Ад Хок“, нейни служители или представители, „Ад Хок“ има избор да поправи грешката в разумен срок изцяло за своя сметка или да върне заплатената от клиента за неотговарящото на изискванията изделие или услуга сума. Ако съответната сделка между клиента и „Ад Хок“ включва няколко позиции, то пропуски в една от позициите не е основание за оценяване на изпълнението по останалите позиции като неотговарящо на изискванията. При установяване на пропуск от страна на клиента, негови служители и/или представители „Ад Хок“ ще съдейства за ограничаване последиците от този пропуск, като разходите за това са за сметка на клиента.

Често една задача, изпълнявана от „Ад Хок“, е само част от технологичната верига, и сумата, която клиентът дължи за тази част, е неголяма част от цялостните разходи на клиента по проекта. Тъй като всяка работа е свързана с потенциални рискове и печалби, а печалбата, която може да получи клиентът, често е многократно по-голяма от тази на „Ад Хок“, то единствено справедливо е съответно рисковете да се носят от клиента в аналогично съотношение. Правилното разпределяне на рискаа изисква междинните резултати от работата да се представят на клиента за преглед и одобрение, тъй като клиентът носи основния риск. Тези междинни версии не са само за информация, а ако клиентът се отнася към тях като към такива, той го прави изцяло на свой риск. Общият стремеж на „Ад Хок“ и на клиента за подобряване на крайния продукт също е рисков, защото всяка промяна в едно съществуващо положение носи рискове от непредвидени отрицателни последици. Съгласно общото съотношение на рисковете и печалбите, изтъкнато по-горе, клиентът носи основния риск при тези допълнения и промени.

Когато задачата, в която е установен пропуск по вина на „Ад Хок“, е една от няколко последователни задачи, за които отговаря „Ад Хок“, то отговорността на „Ад Хок“ се простира върху цялата последователност от задачи и сумата на отговорността се ограничава от цялата сума, заплатена от клиента за тази последователност от задачи.

ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА „Ад Хок“ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИСКОВЕ, ЗАГУБИ, РАЗХОДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ВРЕДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ НАМИРАЩИ СЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ ФИРМА „Ад Хок“ И НЕИН КЛИЕНТ, Е ОГРАНИЧЕНА ОТ СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ОТ КЛИЕНТА ЗА ЗАДАЧАТА, В КОЯТО Е УСТАНОВЕН ДЕФЕКТЪТ ИЛИ ПРОПУСКЪТ.

Top