Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Добавяне на коментари в pdf-файл с Adobe Acrobat Reader


С програмата Adobe Acrobat Reader могат да бъдат създавани коментари в pdf-файл. При отваряне на такъв файл се появява прозорец с надпис „Document status“, в който се съобщава, че файлът има допълнителни възможности за въвеждане на коментари – писане на бележки към текст, осветяване, подчертаване и зачертаване на текст, прикачване на друг файл към разглеждания, запазване на документа заедно с бележките, експортиране и импортиране на коментари. Този прозорец се затваря, за да може да се работи с документа, но в долния ляв ъгъл на екрана на АР остава иконка като индикатор за допълнителните възможности на файла.

Въвеждане на коментари в документа

Коментарите могат да се поставят навсякъде в документа с помощта на набор от инструменти. За да се отвори наборът от инструменти, необходим за създаване на коментари, се постъпва по един от двата начина:

 1. Избира се от менюто – Menu → Toolbar → Commenting
 2. или
 3. От лентата – Review & Comment

За да се избере конкретен инструмент за създаване на коментари, се кликва или върху него, или върху стрелката вдясно от него (за избиране на различни варианти на инструмента).

 

Първият е „Note tool“, с който се въвеждат бележки. Те също могат да бъдат форматирани по познатите начини. Последователност:

 1. От „Commenting“ се избира „Note tool“
 2. Кликва се в документа на място, което е подходящо за бележките, или инструментът се влачи до създаване на необходимия по големина прозорец.
 3. Забележките се пишат в очертания прозорец. Може да се използва и инструментът за селектиране на текст „Т“, за да се копира текст от pdf-файла.
 4. След написване на бележките прозорецът се затваря с кликване върху „x“ в горния десен ъгъл на прозореца. Затварянето му не изтрива бележките. Затвореният прозорец може да се премества допълнително с помощта на инструмента „ръка“, а може и да бъде изтрит с клавиша „Delete“.

 

Вторият е „Stamp tool“ – печат. С него може да се отпечата една от възможните отметки. Кликва се върху стрелката вдясно от иконата на печата и се избира подходящата за целта отметка. След това се кликва на съответното място в документа. Големината на печата може да се променя с мишката.

 

Третият инструмент дава възможност за „повдигане“ (осветяване), подчертаване или зачертаване на текст.

 1. Кликва се върху стрелката вдясно от инструмента.
 2. Избира се необходимия начин на маркиране на текста – „T“, „T“ или „T“.
 3. С помощта на мишката се маркира желаният текст по избрания вече начин.
 4. Ако е необходимо да се направи допълнение към маркирания текст, се избира инструмента „ръка“, кликва се два пъти върху маркирания текст и се появява описаният вече прозорец за въвеждане на текст.
 5. Маркиран текст се изтрива с клавиша „Delete“, когато е посочен с мишката.

 

Четвъртият инструмент служи за прикрепване на външни файлове към дадено място или дума в документа. Могат да се прикрепят всякакъв вид файлове, но отварянето им по-късно от другия потребител зависи от възможностите на неговия компютър. Последователността на работа е следната:

 1. Кликва се върху четвъртия инструмент в палетата с инструменти.
 2. Кликва се на мястото в документа, с което ще бъде асоцииран присъединеният файл.
 3. Отваря се диалогов прозорец с файловете на компютъра и се избира желаният чрез двойно кликване.
 4. Появява се прозорец „File Attachment Properties“, от който избираме вида на иконката, която ще се появи в pdf-файла на мястото с прикачения външен файл.
 5. Така създадената икона може да бъде изтрита, когато е избрана, с помощта на клавиша „Delete“.

За всички инструменти има възможност да се променят свойствата им като цвят, вид на иконите, форматиране текста в бележките. За тази цел от менюто се отваря View → Toolbars → Properties Bar. На екрана се появява нова палета, в която са свойствата на избрания в момента инструмент.

Експортиране и импортиране на коментари

При експортиране на текст се създава fdf-файл, съдържащ само коментари. Последователност:

 1. От основното меню се избира Document → Comments → Export comments.
 2. В отворения прозорец с директории се избира мястото, където трябва да се запази файлът.
 3. Ако е необходимо, се променя предложеното име.
 4. Избира се „Save“.

Импортирането на коментари е обратното действие – вмъкване в документа на създадени вече коментари.

 1. От основното меню се избира Document → Comments → Import comments.
 2. От отворения прозорец се избира файлът с коментари, които ще импортираме – fdf-файл.
 3. Избираме „Select“.

Запазване на файла с коментари

След нанасяне на всички коментари файлът се запазва, като от менюто се избира File → Save (със същото име) или File → Save as (с различно име).

Top