Пълно информационно осигуряване на вашата проява, отчет, проектно предложение, отделна презентация

Добавяне на коментари в pdf-файл с Adobe Acrobat Reader

С програмата Adobe Acrobat Reader могат да бъдат създавани коментари в pdf-файл. При отваряне на такъв файл се появява прозорец с надпис "Document status", в който се съобщава, че файлът има допълнителни възможности за въвеждане на коментари – писане на бележки към текст, осветяване, подчертаване и зачертаване на текст, прикачване на друг файл към разглеждания, запазване на документа заедно с бележките, експортиране и импортиране на коментари. Този прозорец се затваря, за да може да се работи с документа, но в долния ляв ъгъл на екрана на АР остава иконка като индикатор за допълнителните възможности на файла.

Въвеждане на коментари в документа

Коментарите могат да се поставят навсякъде в документа с помощта на набор от инструменти. За да се отвори наборът от инструменти, необходим за създаване на коментари, се постъпва по един от двата начина:

 1. Избира се от менюто – Menu->Toolbar->Commenting
 2. или
 3. От лентата – Review & Comment

За да се избере конкретен инструмент за създаване на коментари, се кликва или върху него, или върху стрелката вдясно от него (за избиране на различни варианти на инструмента).
Първият е "Note tool", с който се въвеждат бележки. Те също могат да бъдат форматирани по познатите начини. Последователност:

 1. От "Commenting" се избира "Note tool"
 2. Кликва се в документа на място, което е подходящо за бележките, или инструментът се влачи до създаване на необходимия по големина прозорец.
 3. Забележките се пишат в очертания прозорец. Може да се използва и инструментът за селектиране на текст "Т", за да се копира текст от pdf-файла.
 4. След написване на бележките прозорецът се затваря с кликване върху "x" в горния десен ъгъл на прозореца. Затварянето му не изтрива бележките. Затворения прозорец може да се премества допълнително с помощта на инструмента "ръка", а може и да бъде изтрит с клавиша "Delete".Вторият е "Stamp tool" – печат. С него може да се отпечата една от възможните отметки. Кликва се върху стрелката вдясно от иконата на печата, и се избира подходящата за целта отметка. След това се кликва на съответното място в документа. Големината на печата може да се променя с мишката.
Третият инструмент дава възможност за "повдигане" (осветяване), подчертаване или зачертаване на текст.

 1. Кликва се върху стрелката вдясно от инструмента.
 2. Избира се необходимия начин на маркиране на текста – "T", "T" или "T".
 3. С помощта на мишката се маркира желания текст по избрания вече начин.
 4. Ако е необходимо да се направи допълнение към маркирания текст се избира инструмента "ръка", кликва се два пъти върху маркирания текст и се появява описания вече прозорец за въвеждане на текст.
 5. Маркиран текст се изтрива с клавиша "Delete", когато е посочен с мишката.Четвъртият инструмент служи за прикрепване на външни файлове към дадено място или дума в документа. Могат да се прикрепят всякакъв вид файлове, но отварянето им по-късно от другия потребител зависи от възможностите на неговия компютър. Последователността на работа е следната:

 1. Кликва се върху четвъртия инструмент в палетата с инструменти.
 2. Кликва се на мястото в документа, с което ще бъде асоцииран присъединения файл.
 3. Отваря се диалогов прозорец с файловете на компютъра и се избира желания чрез двойно кликване.
 4. Появява се прозорец "File Attachment Properties", от който избираме вида на иконката, която ще се появи в pdf-файла на мястото с прикачения външен файл.
 5. Така създадената икона може да бъде изтрита когато е избрана с помощта на с клавиша "Delete".За всички инструменти има възможност да се променят свойствата им, като цвят, вид на иконите, форматиране текста в бележките. За тази цел от менюто се отваря View->Toolbars->Properties Bar. На екрана се появява нова палета, в която са свойствата на избрания в момента инструмент.

Експортиране и импортиране на коментари

При експортиране на текст се създава fdf-файл, съдържащ само коментари. Последователност:

 1. От основното меню се избира Document->Comments->Export comments.
 2. В отворения прозорец с директории се избира мястото, където трябва да се запази файла.
 3. Ако е необходимо се променя предложеното име.
 4. Избира се "save".

Импортирането на коментари е обратното действие – вмъкване в документа на създадени вече коментари.

 1. От основното меню се избира Document->Comments->Import comments.
 2. От отворения прозорец се избира файла с коментари, които ще импортираме – fdf-файл.
 3. Избираме "select".
Запазване на файла с коментари

След нанасяне на всички коментари файлът се запазва като от менюто се избира File->Save (със същото име) или File->Save as (с различно име).

>>>     >>>
Тираж по желание
www.zvezdi.org
 
 
Copyright © Ад Хок 2009-2019. Всички права запазени. Последно обновяване: 20.07.2019.