Едно място за всичките ви информационни потребности
English EN
Едно място за всичките ви информационни потребности

Терминология


Авантитул (Half title, bastard title)

Авантитулът е страница, която съдържа единствено заглавието на книгата, за разлика от титула, който съдържа също подзаглавие, автор, издател и др. подобни.

Ай-ес-би-ен (ISBN)

Съкращение от International Standard Book Number (международен стандартен номер на книга). Уникален код на всяка книга, издавана по света. От 1 януари 2007 г. тези кодове съдържат по 13 цифри, което ги прави съвместими с универсалните европейски (вече световни) продуктови номера и баркодове EAN-13.

Ай-ес-ес-ен (ISSN)

Съкращение от International Standard Serial Number (международен стандартен номер на книга). Код, подобен на ISBN, но се отнася до периодични издания като списания.

Биговане (Creasing)

Сгъване на хартия с устройство, наричано биговачка. Биговането осигурява правилното сгъване по права линия на плътни хартии или картони без нарушаване целостта им.

Брошура (Booklet)

Печатен материал. Малка книжка, обикновено с по-малко от 48 страници.

Бъркан цвят или готов цвят (Spot color)

Печатарско мастило, което се печата каквото е, без да се получава от комбинацията на други цветове.

Вж. фирфарбен.

Гръбче на книга (Spine of a book)

Страничната част от книгата, която се вижда, когато тя е поставена на рафта на библиотеката. Обикновено съдържа надпис със заглавието на книгата и името на автора.

Дoк-файл (Doc files)

Файлове на популярната програма за работа с текстове Word на Microsoft.

Джипег (JPG)

Съкращение от Joint Pictures Expert Group – комисията, определяща стандартите за графичен файлов формат. Форматът JPG е компресиран с известна загуба на качество при компресирането. Популярен Интернет формат за постигане на малък размер на картинките. Разширения на имената .jpg, .jpeg, and .jpe.

Дупчен, текст (Knock-out type)

Текст, който се премахва от тъмен фон, така че текстът да изглежда с цвета на хартията.

Епс (EPS)

Капсулиран постскрипт. Документен файлов формат, който съдържа Postscript информация за графичен обект с висока резолюция.

Ецване (Etching)

Врязване в повърхност (например метал, стъкло) с помощта на киселина.

Изкуството да се изработват ецвани клишета, особено метални, от които се печатат шарки и изображения.

Живо, рязане „на живо“ (Bleed)

Страниците, на които има изображения или цветни части, достигащи външната граница на крайния продукт, често трябва да продължават тези елементи извън обрязания формат на изданието. Това се прави, за да се осигури дори при евентуална неголяма грешка на обрязването да няма по краищата малки бели линии от фона.

Каре (издателско) (Imprint)

Текстово каре, което у нас обикновено се слага в края на книгата, където са посочени някои от следните данни: автор, заглавие, редактор, коректор, издание, тираж, формат, издателство, ISBN и др.

Кегел (Font-size)

Височината на буквите и размерът на междуредието. Кегелът или размерът на буквите се измерва в пунктове. Нормалният размер на шрифта при бизнес кореспонденцията е 12 пункта.

Кола (Signature)

Печатарски лист с напечатани върху него няколко страници. Сгъва се до размера на книгата и се подвързва във вид на книга заедно с останалите коли от книгата. Печатарската кола е обикновено 16 страници. Освен това зависи от размера на книгата.

Колиране (Imposition)

Подреждането на много страници в една форма за печат на цяла кола.

Колонцифра (Page number)

Номер на страницата. Зависи от избраната система за номериране на страниците.

Коректура (Proof (-reading))

Означава изчитането на коректури на текста за откриване и поправяне на грешки, най-вече правописни и граматически. Това включва грешно изписани думи (или правилно написани, но не на мястото си – грешки, които не се хващат от компютърните програми), части от изречения, пунктуация, съгласуване по род и число, изпуснати думи и т.н. Коригирането обикновено е последният етап преди печата.

Корел (-дро) (CorelDraw)

Популярна компютърна програма на Corel за работа с векторни графични обекти (т.е. обекти „в криви“). Файловете ѝ имат разширение на името CDR.

Корица (мека, твърда) (Cover (paperback, hard))

Кориците на печатните книги са, най-общо казано, два вида: меки корици, които са характерни за по-евтините издания, и твърди корици, които са подсилени с картон и подшити за допълнителна здравина – характерни за по-сериозните и по-скъпи издания.

Кропване (Cropping)

Премахване на външните части на едно изображение с цел да се подобри разположението му в рамката, да се акцентира темата или да се промени пропорцията.

Линеатура (Lines per inch)

Детайлността на растерните изображения се измерва в линии на инч lpi (колко различими линии може да се отпечатат – обикновено 55-200).

Вестниците печатат снимките при 65 до 85 lpi, при което растерът изглежда груб. При нормалния печат се използват от 133 до 150 lpi. Практическото правило е изображенията да се сканират на два пъти по-висока резолюция, отколкото линеатурата, на която ще се печатат. Колкото показателят lpi е по-висок, толкова повече детайли ще има в изображението.

Листовка (Leaflet)

Отпечатан лист хартия, сгънат по определен начин така, че да се получат 4, 6, 8 страници.

Листче (Flier, flyer)

Несгънат лист хартия с напечатана върху него реклама.

Макулатура (Make-ready sheets)

При подготовката и настройването на печатарската машина се правят пробни отпечатъци, докато не се постигне необходимото качество. След това тези отпечатъци, наричани макулатура, се изхвърлят и печатът започва. Подобни загуби на хартия има и при сгъването и подвързването.

Процентът на макулатурата е около 5-10% от тиража.

Моаре (Moiré)

Нежелани зрителни ефекти, които се получават при растерно изобразяване на сканирани растерни изображения. При фирфарбен процесите се получава от неподходящи ъгли на растерите за различните цветове.

Монтаж (Stripping)

Отмираща днес професия, представляваща нареждането на филми за текстове или илюстрации в окончателни страници за печат. В наши дни процесът се изпълнява като част от странирането със специализирани програми за комбиниране на текст и графика. Отделните цветове се подреждат така, че да съвпадат при печата. От този процес няма нужда при дигиталната предпечатна подготовка.

Набор (Typing, typesetting)

1. Въвеждане на текст посредством натискане на клавиши на клавиатура в устройство като пишеща машина или компютър.

2. Форматиране съдържанието на една книга, включително определянето на шрифтове (ошрифтяване), размер на шрифтовете и разположение на текста по страниците.

Наборно поле (Print area on a page)

Частта от печатната страница, върху която са разположени текстът и илюстрациите. Не включва полетата около наборното поле. Включва колон-цифрите.

Обложка (Sleeve)

Външна отделна допълнителна корица за книга. Обикновено се прави от хартия, със или без специално покритие, или пластмаса и се използва при луксозните издания. Вътрешната корица най-често е от вида с твърди корици.

Обрязване (Trimming)

При отпечатването на книгата страниците са разположени върху листа така, че след сгъването на печатния лист страниците да са в правилен ред. Обрязването представлява изрязване на около 3-5 mm отгоре, отдолу и от предния край (срещу гърба), като част от подвързването, за да се премахнат сгъвките и страниците да може да се отварят.

Огледален образ (Mirror, wrong reading, right reading)

Постскрипт принтерите и някои програми поддържат огледален печат, при който текстът или образът се печатат обърнати, все едно че са отразени в огледало. Понякога огледалният образ се нарича „обръщане“ (хоризонтално или вертикално). Казва се също, че нормалните изображения „се четат“, а огледалните – „не се четат“. Огледални образи на страниците, напечатани на прозрачно или полупрозрачно фолио, са традиционен изходен материал за офсетния печат.

Огледални текстове се закачат от вътрешната страна на стъклени врати или на линейките. Целта е да се четат правилно от другата страна или в огледало.

Оценка на разхода (Price estimate)

Предварителен анализ на цената на отпечатване от печатницата. Дава се като цена на брой и обща цена на хиляда. Различава се от офертата, която е юридически обвързващ договор между издателя и печатницата, в която цената е фиксирана и не може да се променя за определен период от време.

Ошрифтяване (Font formatting)

Ошрифтяването на документи се отнася до последователното използване на шрифтовете по целия документ, с приложени получерни, курсивни, разрядка, подчертани и др. възможности за форматиране на текста.

Перфорация (Perforation)

Линия от малки дупчици в хартията, за да може да се къса лесно в определеното място.

Пи-ди-еф файл (PDF file)

Файлове, създадени с програмата Adobe Acrobat. Фактически стандарт за разпространение на печатни материали както в печатарската индустрия, така и по Интернет.

Файловете могат да се разглеждат и коментират с безплатната програма Adobe Acrobat Reader. Общата идея е, че разположението и външният вид не се променят, независимо от компютъра, на който се разглеждат материалите.

Пиксели (Pixels)

Компютърните картинки се състоят от малки точки, наречени пиксели. Пиксел е съкращение от PICture ELement. Пикселите са подредени хоризонтално и вертикално. Приближете се достатъчно до монитора (или използвайте увеличително стъкло) и ще ги видите.

Покритие (Coating)

Външно ламиниране или лакиране на корицата на книгата с цел предпазване на повърхността от износване.

Полета (Margins)

Празното пространство, заобикалящо напечатаната част от страницата.

Постскрипт (Postscript)

PostScript (PS) на Adobe е език за програмиране, създаден през 1982 г., широко използван като език за описание на страници в областта на електронната издателска дейност.

Някога стандарт при електронното разпространение на документи за публикуване, днес PostScript се заменя от един от собствените си наследници – PDF.

Предпечат (Prepress)

Процесите между получаването на ръкописа и оригиналните илюстрации и производството на печатните плаки, готови за монтиране на печатарската машина.

В наши дни клиентът обикновено дава за предпечатната подготовка материалите си в електронен вид – PDF или файлове, създадени с програми като InDesign или QuarkXPress.

Растер (Halftone)

Метод за генериране на изображение при печатарските машини или принтерите, при който различни степени на интензивност на цветовете се постигат чрез представянето на изображението като точки с различен размер и гъстота.

Редактиране, стилово (Copyediting)

Работата на редакторите за подобряване на форматирането, стила и точността на ръкописа. Редактирането предхожда работата на коректорите, които проверяват документите преди публикуването им.

Редактиране, техническо (Mark-up)

Работата на техническия редактор за подобряване на форматирането и външния вид на изданието. Инструкции за разполагането или ошрифтяването на текста (например подчертаване на част от текста с вълнообразна линия означава, че съответният текст трябва да се направи наклонен, т.е. курсив).

Редакция (Editing)

Редактирането е променяне на текста с цел подобряване на негови абстрактни характеристики като яснота, последователност, организация и развитие.

Резолюция (Resolution)

Термин, станал по-популярен напоследък с равитието на дигиталната фотография. Правопропорционална стойност на броя пиксели в снимково изображение. Измерва се в брой точки (пиксели) на инч (dots per inch) или на сантиметър от изображението.

РИП (RIP)

Обработката на растрирани изображения (Raster image processor или RIP) е превръщането на векторна цифрова информация като PostScript файлове в растерирано изображение с висока разрешаваща способност.

Един РИП може да бъде софтуерен компонент или фърмуерна програма в един Постскрипт принтер.

Страниране (Page layout)

Странирането е част от графичния дизайн, която се занимава с подреждането и използването на стилове при елементите (съдържанието) на страницата.

Тираж (Print run)

Броят копия, в които се отпечатва един печатен материал в печатница или копирен център.

Титул (Title page)

Титулът или заглавната страница на една книга е страницата в началото или близо до него, която съдържа заглавието, името на автора и допълнителна информация.

ТИФ (TIF)

Съкращение от Tagged Image File Format е файлов формат за запазване на изображения, включително изображения и графика. Създаден от фирма Aldus (известна с продукта PageMaker), днес е под контрола на Adobe Systems (закупила Aldus). Поддържа се от всички приложения за работа с изображения, сканиране, работа с факсове, текстообработка, оптическо разпознаване на текст.

Тифецване (Etching a photo)

Премахване на фона от снимката на един обект, за да може той да се използва в композиция с други обекти.

Фирфарбен печат (CMYK printing)

Печатане на цветни изображения чрез смесване на четири стандартни цвята (CMYK).

Фирфарбен цветове (CMYK, process color)

Нестандартен цвят, който се възпроизвежда при печат чрез смесване на полупрозрачни мастила Cyan (синьо), Magenta (червено), Yellow (жълто) и Black (черно) или CMYK. Бърканите цветове от друга страна са стандартни, готови непрозрачни цветове, които се поръчват и използват по уникалните им кодове.

Флаш (Flash)

Популярна компютърна програма на Macromedia (преди), а сега вече на Adobe за създаване и обработване на Интернет анимации. Използването ѝ в днешно време е непрепоръчително от съображения за сигурност.

Формат (Format)

1. Размерите на едно печатно издание. Прави се разлика между обрязан и необрязан формат. Обрязаният формат има по-малки размери, защото се получава от съотвения необрязан формат след обрязване от една или повече (обикновено 3) страни.

2. Характеристиките на буквите (шрифт, големина, заглавни, редовни, курсив, получерни, черни, малки главни) и на абзаците (със/без отстъп, междуредие, равнение) на едно печатно издание.

Форматиране (Formatting)

Форматирането (или странирането) е част от графичния дизайн, която се занимава с подреждането и използването на стилове при елементите (съдържанието) на страницата.

Фотошоп (Photoshop)

Популярна компютърна програма на Adobe за обработване на снимки и рисунки. Де факто стандарт в тази област.

Цветоотделяне (Color separation)

Син (циан), червен (магента) и жълт са трите основни цвята, използвани за възпроизвеждане на пълноцветни изображения. На практика, поради ограниченията на мастилата, тъмните цветове излизат мръсни и кални. За да се реши този проблем, се добавя черен цвят, който подобрява сенките и контраста на изображението. Този метод на печат се нарича CMYK.

Цветоотделянето е процесът на получаване на четири различни черно-бели изображения, които, като се печатат едно върху друго с CMYK мастила, правят цветното изображение.

Ценова оферта (Price quote)

Обвързващо споразумение между издател и печатар, което дава цените за конкретна работа, като цената е фиксирана за определен период от време. Оценката е по същество същата, но не е юридически обвързваща.

Щанцоване (Form-cutting)

Пресата за щанцоване се използва за оформяне и изрязване на материала. Тя може да бъде малка и ръчна с една проста щанца, или голяма, с компютърен контрол и големи и сложни щанци.

Щанцата може да направи дупка в материала, да го среже или бигова – и всичко това с един удар.

По-сложни щанци позволяват цялостно оформяне на сложни форми като кутиите за опаковки.

Top